Warunki korzystania z biblioteki

Prawo i warunki korzystania z Biblioteki:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Kobyłki zameldowani na pobyt stały oraz placówki kulturalno–oświatowe z najbliższego terenu.
 2. Kaucja od czytelników pobierana jest w następujących wypadkach:
  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Kobyłki
  b) przy wypożyczaniu szczególnie cennej książki
  c) jeśli czytelnik nie stosuje się do przepisów niniejszego regulamin
  Wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości wypożyczanych materiałów bibliotecznych. Na wpłaconą kaucję czytelnik otrzymuje pokwitowanie, z którym zgłasza się po jej odbiór, co poświadcza własnoręcznym podpisem.
 3. Po upływie roku zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja przekazywana jest na dochód MBP w Kobyłce
 4. Przy zapisywaniu zgłaszający się powinien:
  a) okazać dowód osobisty, a uczeń legitymację szkolną
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązanie oraz poświadczyć podpisem przestrzeganie regulaminu
 5. Za niepełnoletniego czytelnika zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie; ich podpisy świadczą o wzięciu odpowiedzialności materialnej za wypożyczone książki.
 6. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
 7. Placówki kulturalno – oświatowe składają przy zapisie zamówienie pisemne z podpisem kierownika jednostki macierzystej.
  Przy zamówieniu powinno być wymienione imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru wypożyczonych materiałów.

Udostępnianie zbiorów

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca. W przypadku lektur szkolnych na dwa tygodnie. Czytelnicy nowo zapisani przez okres 3 miesięcy od zapisu wypożyczają tylko po 1 książce.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja.
 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 7. Czytelnik może wypożyczyć książkę dla innej osoby, jeśli okaże pisemne upoważnienie (również dzieci do lat 15 wypożyczające dla rodziców).
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
 9. Wypożyczalnia udostępnia do domu płyty DVD i video oraz podręczniki do nauki języków obcych.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć dwie kasety lub płyty DVD na okres:
  - lektury – dwie doby
  - pozostałe – jeden tydzień
 11. Materiały do nauki języków obcych wypożyczane są na okres dwóch tygodni i mogą być przedłużone na następne dwa tygodnie.
 12. Biblioteka za przetrzymanie książek i zbiorów audiowizualnych pobiera opłaty w wysokości:
  – 1,00 zł. za każdy rozpoczynający się miesiąc od woluminu
  – lektury 1,00 zł za dwa tygodnie
  – kasety video, płyty DVD – 2,00 zł za jeden tydzień (lektury 2,00 zł za 2 doby)
  Od czytelnika, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książki lub zbiorów audiowizualnych pobierana jest opłata – koszt każdego upomnienia.
  Czytelnik przy wypożyczaniu zbiorów audiowizualnych wpłaca kwotę na zakup nowości w wysokości 10,00 zł.– za 10 wypożyczeń.

Prawo i warunki korzystania z czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Zgłaszający się do czytelni podaje swoje dane dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać pokarmów.

Warunki udostępniania zbiorów czytelni

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru tylko na miejscu.
 2. Czytelnik ma wolny dostęp do książek i czasopism, znajdujących się w czytelni, może również korzystać z księgozbioru wypożyczalni.
 3. Po skorzystaniu książki i roczniki czasopism należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. W przypadku niestosowania się do wyżej wymienionych przepisów kierownictwo biblioteki może odmówić prawa korzystania z czytelni.

Zagubienia, zniszczenia

 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, będących własnością całego społeczeństwa, powinien też zwrócić uwagę na stan wypożyczonej książki lub kasety przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 • Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki oraz materiałów audiowizualnych odpowiada czytelnik.
 • Za książkę lub kasetę zagubioną, zniszczoną biblioteka pobiera opłatę równą jej cenie rynkowej.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ IKONK@

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin. Wpis do rejestru jednoznaczny jest z potwierdzeniem zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Czytelni Internetowej.
 3. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywać posiłków i napojów.
 4. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu.
 5. Stanowiska komputerowe w Czytelni Internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Wyszukiwania internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjno-naukowym, czyli mają być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu i pracom badawczym. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 6. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 7. Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc). Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim). Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ służących tylko rozrywce (np. gry, komunikatory, randki).
 8. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika zostanie udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 9. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba / w wyjątkowych przypadkach 2 osoby/.
 10. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.
 11. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.
 12. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze.
 13. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 14. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. Kopiowanie danych możliwe jest tylko na dyskietkę zakupioną u bibliotekarza. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
 15. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 16. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 17. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 19. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 20. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 21. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 22. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 23. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce

Realizacja: Stronakultury.pl

Zaszyfrowany adres tej strony