RODO

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy przygotowaną przez nas informację o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywać będziemy „RODO”.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przy ul. Fałata 4a, 05-230 Kobyłka, zwany dalej „Biblioteka”. W sprawach związanych
z administrowaniem danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biblioteka.kobylka.pl lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres Biblioteki.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W MBP

W Bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba wyznaczona przez Dyrektora, która dba o to żeby dane osobowe przetwarzane były w zgodzie z przepisami prawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Łaski

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biblioteka.kobylka.pl lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres Biblioteki.

 

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, NA, JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Biblioteka, jako administrator danych przetwarza dane osobowe w wielu obszarach swojej działalności.

Państwa dane (dane rodziców/opiekunów prawnych) oraz dane Państwa podopiecznych (dane osób uczęszczających na zajęcia), mogą być przetwarzane przez Bibliotekę w następujących celach: 

a)    W celach kulturalnych, prowadzenia działalności dydaktycznej oraz zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki tj. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.  

Biblioteka może przetwarzać dane osobowe rodziców i podopiecznych na podstawie następujących przepisów prawa:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970850539
 2. Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082051283

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911140493

 

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911140493

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia
  24 września 2009 r. z późniejszymi zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240 

 

 1. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce nadanego Uchwałą
  Nr XXIV/182/2000 Rady Miasta Kobyłka z dnia 7 listopada 2000 r.
 2. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce wprowadzony Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
  Nr 1/17 z dnia 10 maja 2017r.

b)    W celach wykorzystywania wizerunku podopiecznych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 

c)     W celach związanych z promocją działań Biblioteki poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach naszych podopiecznych, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których podopieczni brali udział (np. konkursy, uroczystości) (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit e RODO) – „wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym”.

 

d)    W celach związanych z wykonaniem umowy lub działań zmierzających do jej zawarcia, której stroną są uczestnicy zajęć lub ich podopieczni (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „umowa”.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym w celach kulturalnych i dydaktycznych oraz zapewnieniu możliwości korzystania z zasobów Biblioteki dane będą przetwarzane przez okres wykonywania działalności kulturalnej, dydaktycznej, korzystania z zasobów oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo o bibliotekach lub innych aktów prawnych nakazują nam przechowywać dokumentację. Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej wskazany.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej zawartej umowy dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy tj. do czasu jej wygaśnięcia, a następnie przez okres niezbędny do ich przetwarzania w celach podatkowych.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE

Dane osobowe mogą być przekazane tzw. stronom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem) oraz na podstawie tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. prawnej, realizacji usług prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, obsługi informatycznej, realizacji usług serwisowych (systemów informatycznych) itp.).


JAKIE SĄ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE?

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych (w przypadkach przewidzianych prawem tj. art. 15 – 22 RODO) np.:

a)    W przypadku, gdy dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym macie Państwo prawo do ich sprostowania.

b)    W przypadku, gdy administrator nie posiada podstawy prawnej przetwarzania lub ustał cel przetwarzania określony przy ich zbieraniu przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, a w dalszej kolejności ich usunięcia.

c)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

d)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e)    W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.

 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 860 70 86

 

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych w przypadku, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest przepis prawa, interes publiczny lub umowa jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania działań określonych w przepisach prawa, umowie (np. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, zapisania dziecka na zajęcia, przyjęcia wniosku, itp.)

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może być również wycofana w dowolnym czasie (np. poprzez złożenie pisma w Bibliotece lub wysłanie emaila z taką informacją do Inspektora Ochrony Danych).