Regulamin wypożyczania czytników e-booków w MBP w Kobyłce

Regulamin wypożyczania czytników ebooków

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce

z dnia 10.01.2020 roku

 1. Wypożyczenie czytnika książek elektronicznych (e-booków) inkBOOK Lumos w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, są zameldowane na terenie miasta Kobyłka oraz są zarejestrowane jako czytelnicy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Warunkiem wypożyczenia czytnika  inkBOOK Lumos jest podpisanie oświadczenia strony – załącznik nr 1, w którym zawarte są następujące dane: imię i nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej, pesel, nr telefonu oraz adres zamieszkania.
 3. Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń dostępnych w danym momencie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce przy ul. Fałata 4a w Kobyłce.
 4. Czytelnik może zarezerwować czytnik ebooków drogą telefoniczną (22) 763-42-42, lub osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce przy ul. Fałata 4a w Kobyłce. Rezerwacje będą realizowane w miarę dostępności urządzeń.
 5. Z wgranych w czytnikach ebooków użytkownicy mogą korzystać tylko w ramach obowiązujących licencji i tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wypożyczenie czytnika książek elektronicznych jest nieodpłatne, jednakże użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za utratę, zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie urządzenia w kwocie ceny zakupu, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. (Art. 478. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości)

- 399 zł – czytnik ebooków inkBOOK Lumos,

- 25 zł kabel USB,

- 70 zł etui ochronne.

 1. Wypożyczenie czytnika inkBOOK Lumos jest na okres 30 dni. Użytkownik ma prawo do przedłużenia okresu wypożyczenia urządzenia o kolejne 30 dni, zgłaszając prolongatę telefonicznie lub osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce przy ul. Fałata 4a w Kobyłce.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce zastrzega sobie możliwość odmowy przedłużenia terminu zwrotu urządzenia inkBOOK Lumos, w chwili, gdy jest duża liczba oczekujących na wypożyczenie czytnika.
 3. Dokonanie pierwszego wypożyczenia czytnika ebooków inkBOOK Lumos jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez czytelnika warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony w okresie wypożyczenia czytnika do wgrywania innych ebooków niż te z platformy LEGIMI, innych książek oraz plików. Czytelnik nie ma prawa do:

- rozpowszechniania ani wprowadzani do obrotu wypożyczonego czytnika książek elektronicznych inkBOOK Lumos i wgranych do niego ebooków w całości lub we fragmentach,

- modyfikowania treści ebooków,

- komercyjnego wykorzystywania ekooków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania do sieci internetowej.

 1.  Czytelnik nie może udostępniać czytnika inkBOOK Lumos innym osobom.
 2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o stan czytnika inkBOOK Lumos i wykorzystywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 3. W chwili wypożyczenia i zwrotu bibliotekarz w obecności użytkownika sprawdza stan czytnika, kabel USB, etui ochronne oraz zawartość opakowania czytnika w instrukcję obsługi.
 4. W przypadku uszkodzenia czytnika inkBOOK Lumos, użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania odkupienia sprzętu w kwocie 399 zł.
 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce pobiera opłatę za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonego czytania inkBOOK Lumos w kwocie  10 zł za miesiąc.
 6. Za wysłanie upomnienia o zwrot wypożyczonego czytania inkBOOK Lumos, Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów.
 7. Zwrotu wypożyczonego czytnika może dokonać wyłącznie Czytelnik, który dokonał wypożyczenia.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminiem obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie korzystania  ze zbiorów Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce.
 9. Niniejszy regulamin został ogłoszony w wersji elektronicznej na stronie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce oraz jest dostępny w wersji papierowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce, ul. Fałata 4a w Kobyłce.

 

załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

Nr karty bibliotecznej: ………………………………………...............

PESEL: ……………………………………………..

Adres zamieszczania…………………………nr. domu…………, nr. mieszkania…………

kod pocztowy ………-…………., miasto ………………………………,

nr. telefonu …………………………………………….,

 

Dotyczy: wypożyczenie e-czytnika inkBOOk Lumos wraz z przewodem połączeniowym USB, etui ochronnym i instrukcją obsługi.

Numer seryjny urządzenia: ……………………………………………………

Data wypożyczenia …………………………………

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzania moich danych osobowych związanych z wypożyczeniem czynników ebook w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kobyłce.

 

Akceptuje /nie akceptuje regulamin wypożyczania czytników ebooków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce z dnia 10.01.2020r.

           

            Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika poniosę pełną odpowiedzialność finansową odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych napraw zgodnie z Regulaminem wypożyczenia z dnia: 10.01.2020r.

 

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:

1) nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,

2) stwierdzam następujące usterki/braki:*

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, iż zwrócę e-czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w chwili wypożyczenia.

 

 

………………………………….....                            …….....………………………………

      data i podpis Bibliotekarza                                        data i podpis Czytelnika

 

 

            Potwierdzam, zwrot do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, ul. Fałata 4A

e-czytnika  inkBooK Lumos (nr. seryjny ………………………………………… ) wraz z otrzymanym wyposażeniem ( kabel USB, etui ochronne oraz instrukcja obsługi)

 

data zwrotu.......................................................................................

 

E-czytnik został zwrócony w stanie:

a) nieuszkodzonym

b) uszkodzonym

………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

……………………………                                                             ……………………….....

  data i podpis Bibliotekarza                                                               data i podpis Czytelnika

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przy ul. Fałata 4a, 05-230 Kobyłka,
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a)       Art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażonej zgody i służą do celów obsługi wypożyczenie czytnika ebooków inkBooK Lumos;

b)       Art. 6 ust 1 lit. F RODO uzasadnionego interesu administratora i służą do celów dochodzenie roszczeń, prowadzenia ewidencji historii wypożyczenia;

 1. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę oraz przysługujących uprawnień, można się skontaktować pod adresem iod@biblioteka.kobylka.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a)       Dla celów obsługi wypożyczenie czytnika ebooków inkBooK Lumos nie dłużej niż 1 rok lub do czasu wycofania zgody;

b)       Dla celów dochodzenie roszczeń do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;

c)       Dla celów prowadzenie ewidencji historii wypożyczenia nie dłużej niż 3 lata od końca roku w którym nastąpiło wypożyczanie.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia czytnika inkBooK Lumos.  

Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 15-21 ROD