Procedury postępowania pracowników MBP w Kobyłce w trakcie epidemii COVID-19 od dnia 4 maja 2020 roku

Procedury postępowania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce w trakcie epidemii COVID-19 na podstawie wytycznych Ministerstwo Rozwoju po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dnia 28 kwietnia 2020 roku

I Cel wdrażania procedur

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników biblioteki oraz użytkowników.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

II Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom biblioteki

 

 1. Materiały biblioteczne, które będą poddawane kwarantannie przenoszone będą do przygotowanego do tego celu pomieszczenia, po zamknięciu biblioteki dla czytelników.

 2. Przyjęte materiały biblioteczne: książki, audiobooki, płyty DVD, czasopisma będą odkładane na okres 14 dni do pudeł i toreb w specjalnie do tego wydzielonym pomieszczeniu biblioteki z oznakowaniem „ Pomieszczenie kwarantanny. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, poprzez dodanie do konta specjalnego. Po tym okresie księgozbiór zostanie przywrócony do użytkowania.

 3. Czytelnicy będą zachęcani do korzystania z dostępnych zasobów on-line.

 4. Organizacja stanowisk pracy została wprowadzona z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 5. Pracownik gospodarczy oraz pracownicy mający kontakt z użytkownikami mają zapewniony dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 6. Wprowadzona zostaje procedura wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń co godzinę.

 7. Ograniczony zostaje do niezbędnego minimum system spotkań i narad wewnętrznych, wszelkie sprawy służbowe prowadzone będą drogą telefoniczną oraz mailową.

 8. Wprowadza się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych.

 9. Wytyczne dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie po obsłudze każdego czytelnika czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 10. Pracownicy poprzez podpis poświadczają znajomość procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

III Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 

 1. Umieszczone zostają w widocznym miejscu przed wejściem informacje o maksymalnej liczbie użytkowników i odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 2. Użytkownikom zostaje zapewniony w wejściu do biblioteki dostęp do płynu do dezynfekcji rąk oraz do rękawiczek jednorazowych z jednoczesnymi instrukcjami, jak należy dezynfekować ręce, zdejmować rękawiczki i maseczki.

 3. Wywieszone zostają w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 4. Biblioteka zapewnienia sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 5. Wprowadza się organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).

 6. Zawieszone zostają przesłony ochronne w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem.

 7. Zostaje wprowadzone ograniczenie liczby użytkowników korzystających z biblioteki– 1 osoba na wypożyczalnię.

 8. Wprowadzenie osoby monitorującej ilość osób wchodzących do biblioteki oraz kontrolującej czy użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, czy mają rękawice ochronne oraz posiadają ochronę zakrywającą usta i nos.

 9. Pilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

 10. Wprowadza się ograniczenie godzin otwarcia, do 30 minutowego wcześniejszego zamknięcia biblioteki dla użytkowników, w celu wyniesienia materiałów bibliotecznych do pomieszczenia kwarantanny.

 11. Wprowadza się ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie, zostaje zamknięta czytelnia, dostęp do kawiarenki internetowej i urządzeń drukujących.

 12. Wprowadza się zasadę bieżącej dezynfekcji toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

 13. Zostaje wyznaczone i przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 14. Na korytarzach biblioteki zostaje umieszczony wykaz potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

IV Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki

 

 1. Pracownicy biblioteki zostali poinstruowani, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 22 776 38 33, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik zobowiązany jest poinformować Dyrektora biblioteki, ten niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy i odsyła go transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu. W trybie natychmiastowym zostanie wstrzymane przyjmowanie czytelników, nastąpi powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wydarzeniu i postępowanie zgodnie z instrukcją i poleceniami wydanymi przez SANEPID.

 3. Po zgłoszeniu wydarzenia wprowadza się obowiązek przeprowadzenia rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 4. Wprowadza się obowiązek wykonani zaleceń Powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

V Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika biblioteki zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Użytkownik otrzyma instrukcję o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zgłoszenia incydentu do Dyrektora biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Wprowadza się obowiązek ustalenia listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w której przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego .